บริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ มอบทุนตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาจีน

S__20267024

ผศ.ว่าที่ ร.ต. วัชระ โพธิสรณ์ คณบดี คณะคณะศิลปศาสตร์  เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา แก่ Miss. Jiang Min และ Miss. Zhang   Kejiao  นักศึกษาจีน  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งได้รับทุน“OPEN DOOR” จาก บริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ จำกัด โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

S__20267025 S__20267023 S__20267022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *