นศ.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

DSC_1377

ราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 70 ปี “ปลูกรัก เทิดภักดี”อธิการเชื่อกิจกรรมช่วยเสริมประสบการณ์ให้นศ.

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า  นักศึกษาราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาหรือโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่12 ภายใต้ชื่องาน ปลูกรัก เทิดภักดี โดยขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้นอกห้องเรียน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถพิเศษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา เยาวชนในสังคม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน และนำความรู้ที่ได้รับมาร่วมบูรณาการ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559, การแสดง “ปลูกรัก เทิดภักดี” และการโชว์ฝีมือด้านหัตถกรรมการร้อยพวงมาลัย การทำขนมไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์

DSC_1288 DSC_1303 DSC_1306 DSC_1312 DSC_1314 DSC_1320 DSC_1325 DSC_1328 DSC_1336 DSC_1348 DSC_1353 DSC_1367
DSC_1382 DSC_1394 DSC_1403 DSC_1434 DSC_1437 DSC_1448 DSC_1449 DSC_1455 DSC_1456 DSC_1463 DSC_1467 DSC_1475 DSC_1476 DSC_1485 DSC_1393

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *