ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559  จากคุณสุชาดา ปานสาย ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
777777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *