คหกรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1

คหกรรมฯ ร่วมแถลงข่าว_1120

          ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วไลภรณ์ สุทธา และ ผศ.ศิราภรณ์  ชวเลขยางกูร  ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 DJOP Vocational Skills Competition (DJOP VSC) เพื่อพัฒนาทักษะแก่เด็กและเยาวชนให้ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  งานนี้จัดขึ้นโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการประกอบอาหารและขนมไทยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2559  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คหกรรมฯ ร่วมแถลงข่าว_7162

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *