การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 หนุนวิจัยสีเขียว พร้อมโชว์สิ่งประดิษฐ์ลดปัญหาในสังคม โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ด้านงานวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่23-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

DSC_9420

                 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า หลาย ๆ ปีที่ผ่านมา โลกกำลังประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ขณะเดียวกันทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิตพลังงานลดปริมาณลงเรื่อยๆ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ Deakin University จัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อต่างๆ ตามกระแสที่เปลี่ยนไป แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาในข้างต้น จึงสานต่อภาระกิจโดยจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อ “The 7 th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy” (ICON SCI) เพื่อเป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่สะอาด อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย องค์ความรู้ และระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆ ระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การต่อยอด ปรับปรุงงานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์การให้มีความแข็งแกร่ง ให้มีความสามารถในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในงานนี้ถือว่าได้รับความสนใจเข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

DSC_9293DSC_9318DSC_9298DSC_9299DSC_9319DSC_9335DSC_9383DSC_9377DSC_9412 DSC_9417 DSC_9428DSC_0421DSC_0446DSC_0466DSC_0484DSC_0488DSC_0417DSC_0521DSC_0443

                 อธิการบดี กล่าวต่อว่า ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอบทความ ผลงานวิจัยและนิทรรศการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับงานวิจัยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน, นวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน , การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย, นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และสังคม ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ Applied Mechanics and Materials และวารสารวิชาการของ Economic Modelling ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ. ไมเคิล จ๊อฟฟี่ โสเม็ก (Prof. Michael Geoffrey Somekh) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ จากThe Hong Kong Polytechnic University ประเทศฮ่องกง บรรยายในหัวข้อ การใช้ผลึกแสงในการดูแลสุขภาพ และศ.พาเรช นารายัน (Prof. Paresh Narayan) สาขาเศรษฐศาสตร์ ทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจและกฎหมาย จาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย บรรยาย เรื่อง Technological Innovations and Stock Market Returns

 

DSC_9330S__2523186S__2523185S__2523183DSC_9304DSC_9323S__2523182S__2523181S__2523180 DSC_9324

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *