นศ.ราชมงคลพระนคร คว้าที่ 3 ออกแบบบรรจุภัณฑ์

 IMG_1438-1

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กล่าวว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP และเครือข่าย OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จึงจัดโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับจังหวัด โดยเชิญชวนนักศึกษาราชมงคลพระนครเข้าร่วมการประกวด พร้อมทั้งคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบอบน้ำผึ้ง ไร่ฉัตรดนัย ออกแบบโดย นางสาวมานิตา สิงหาสนธิบุตร , บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำฟักข้าว DYNA ออกแบบโดย นางสาวชุติมณฑน์ อุดมทิตรัชต์ , บรรจุภัณฑ์ถั่วคั่วทราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ตาก ออกแบบโดย นางสาวภารดี อารยะกุล , บรรจุภัณฑ์ตรีผลา กลุ่มผลไม้แปรรูปรัตนวาปี ออกแบบโดย นางสาวชญาณี แหยมเจริญ , บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนอีคิว ออกแบบโดย นางสาวกนกนาท ทรัพย์พาณิช เข้าร่วมประกวดในงาน OTOP Midyear 2016 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

IMG_1592

ทั้งนี้นางสาวชุติมณฑน์ อุดมทิตรัชต์ นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำฟักข้าว DYNA โดยนำความรู้ในห้องเรียนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นและเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก ซึ่งตัวบรรจุภัณฑ์จะต้องมีความสวยงามเหมาะสำหรับนำเป็นของฝากและมีการออกแบบให้กะทัดรัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

IMG_1501 IMG_1494 IMG_1479 IMG_1475 IMG_1473

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *