คณะบริหารธุรกิจ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากรเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC”

brochure หลักสูตร ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากรเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC” ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 18 –19 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรก้าวทัน TFRS ละการภาษีอากรเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ > ใบสมัครอบรมหลักสูตร ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง : การบัญชี 9 ชม. และอื่นๆ 3 ชม. รวม 12 ชม.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *