ราชมงคลพระนคร โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย

S__6684713

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำอาจารย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงงานฝีมือไทย อาทิ การร้อยมาลัย การแกะสลักผักผลไม้ และขนมไทย ต้อนรับนางอองซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ซึ่งมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล

S__6684712 S__6684710S__6684711

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *