ราชมงคลพระนคร รับพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงิน, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา คุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://bus.rmutp.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งแต่ วันที่ 13 – 22 มิถุนายน 2559 สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-282- 9101 ต่อ 2110, 2108

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *