ราชมงคลพระนครผุด ชม.กิจกรรม “วิชาการนำ – กิจกรรมเสริม”

ราชมงคลพระนคร ประกาศจุดยืนชัด มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติผ่านแนวคิด “วิชาการนำ – กิจกรรมเสริม” ด้วยระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เตรียมพร้อมส่งนศ. เข้าสู่ตลาดแรงงาน

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมระหว่างเรียนของนักศึกษา จึงมีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนสะสมชั่วโมงกิจกรรม (Activity Transcript) ขึ้น ผ่านแนวคิด “วิชาการนำ – กิจกรรมเสริม” โดยระบบทรานสคริปต์กิจกรรมสามารถบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี 1 จนจบหลักสูตรการศึกษา เพื่อศักยภาพการเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อการทำกิจกรรมต่างๆ เพราะในปัจจุบันสถานประกอบการหลายแห่งต้องการบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย อาทิ กล้าแสดงออก ความเสียสละ ความพยายาม ความอดทนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อธิการบดี กล่าวต่อว่า ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมสามารถถูกออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานอย่างมาก โดยสามารถออกใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรพร้อมรายละเอียดได้อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกรายการกิจกรรมตลอดหลักสูตรของผู้เรียน สำหรับระบบนี้มีนักศึกษาที่เป็นต้นแบบคือ นางสาวสุพิน  แซ่เฒ่า ระดับปริญญาตรีเทียบโอน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า และนายศรายุธ คำมา ระดับปริญญาตรีเทียบโอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจนครบหลักสูตร และเป็นนักศึกษาคู่แรกที่ได้รับใบรับรองแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *