ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัล

S__46415892

ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมฝ้ายสยาม” นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote จากการประกวดออกแบบแฟชั่น เครื่องแต่งกาย หัวข้อ ฝ้ายทอมือ เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *