ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Microsoft Office Word & Excels (ขั้นสูง) ฟรี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพฟรี ในหลักสูตรอบรม Microsoft Office Word & Excels (ขั้นสูง) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับบุคคลที่เข้าร่วม ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ผู้สนใจสมัครติดต่อที่ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6051

ใบสมัคร
กำหนดการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *