ราชมงคลพระนคร เผยกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 59 ฟรี

ช่องควบคุม

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559

ใบแสดงความจำนง SMEs

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า ราชมงคลพระนครจับมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559  เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งและมีการสร้างกลไกที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดทำโครงการนี้ยังมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีความสนใจประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน นำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ โดยในงานจัดให้มีที่ปรึกษา กิจกรรมฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้มุ่งหวังให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

อธิการบดี กล่าวต่อว่า งานได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการระดับเริ่มต้นให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับแนวคิดในการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการจัดทำแผนธุรกิจภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 29  พฤษภาคม  2559  ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ  ศูนย์พณิชยการพระนคร ขอเชิญผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจและยังไม่จดทะเบียนการค้า สมัครเข้าร่วมโครงการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/z.app/startup/ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) และงานบริการวิชาการของคณะ สอบถามข้อมูลเพิ่มติมได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6098 หรือ 086-972-9259

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *