ราชมงคลพระนครเปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ พร้อมชูวิจัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครเตรียมพร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 หนุนวิจัยสีเขียว-รักษาแวดล้อม วันที่ 23-24 มิถุนายน นี้!! ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า อย่างที่ทราบกันดีว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา โลกกำลังประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ลมพายุ และสภาพอากาศที่เลวร้าย ขณะเดียวกันทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิตพลังงานลดปริมาณลงเรื่อยๆ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลและกลายเป็นภัยคุกคามที่โลกมิอาจมองข้ามได้ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ Deakin University จัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อต่างๆ ตามกระแสที่เปลี่ยนไป แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาในข้างต้น จึงสานต่อภาระกิจโดยจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อ “The 7 th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy” (ICON SCI) ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่สะอาด อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย องค์ความรู้ และระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆ ระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การต่อยอด ปรับปรุงงานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์การให้มีความแข็งแกร่ง ให้มีความสามารถในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในงานนี้ถือว่าได้รับความสนใจเข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 226 ราย
อธิการบดี กล่าวต่อว่า การประชุมวิชาการนานาชาติได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ด้านงานวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอบทความ ผลงานวิจัยและนิทรรศการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับงานวิจัยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน, นวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน , การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย, นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และสังคม ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ Applied Mechanics and Materials และวารสารวิชาการของ Economic Modelling ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ. ไมเคิล จ๊อฟฟี่ โสเม็ก (Prof. Michael Geoffrey Somekh) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ จากThe Hong Kong Polytechnic University ประเทศฮ่องกง บรรยายในหัวข้อ การใช้ผลึกแสงในการดูแลสุขภาพ และศ.พาเรช นารายัน (Prof. Paresh Narayan) สาขาเศรษฐศาสตร์ ทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจและกฎหมาย จาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย บรรยาย เรื่อง Technological Innovations and Stock Market Returns
ผู้สนใจเข้าร่วมงานติดต่อที่ 062-685- 9684 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ , 0-2665- 3777 ต่อ 6071 กองวิเทศสัมพันธ์ ราชมงคลพระนคร หรือลงทะเบียนร่วมการประชุมได้ที่เว็ปไซต์ http://iconsci.rmutp.ac.th

นานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *