กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การจัดทำ วิเคราะห์ และเบิกจ่ายงบประมาณ”

DSC_0122

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง “การจัดทำ วิเคราะห์ และเบิกจ่ายงบประมาณ” โดยได้รับเกียรติจาก นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และนายสุพล เชิดชูพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย (4201) อาคาร 4 (อาคารโรงอาหาร) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
DSC_0057DSC_0078 DSC_0017 DSC_0014 DSC_0013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *