เปิดโครงการเพชรราชมงคลพระนคร

DSC_7892-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนักศึกษา โครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่สงเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ การปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

DSC_7778 DSC_7786 DSC_7799 DSC_7883 DSC_7886 DSC_7890

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *