เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 1

S__73990173

            รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และกิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 1”เพื่อแสดงศักยภาพด้านการเรียนการสอนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ

4644 46454646

4637

            บรรยากาศการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน จาก ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ การประยุกต์ใช้ท่อความร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559

DSC_7337

            ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะในการประกวดบทความทางวิชาการดีเด่น ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกบทความวิชาการของอาจารย์และนักศึกษารวม 8 ทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มทร.อีสาน มทร.รัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 8 ทีม จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร

            นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 9 สาขาวิชาร่วมกันจัดแสดงผลงานโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้กิจกรรม “เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

S__73957380S__73957381

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *