ลงนามความร่วมมือ

DSC_7130

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน “แนวทางการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยจะนำผลงานวิจัยพัฒนาทางด้านวิชาการ ด้านการบริหารไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_7052 DSC_7061DSC_7084DSC_7117

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *