ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นกรรมการคัดสรรสุดยอด OTOP

คหกรรม 3559

คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2559 (OTOP Product Champion : OPC) เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน จนสามารถเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในหมวดผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทอาหาร โดยเข้าร่วมประชุมชี้แจงการตรวจและให้ค่าคะแนน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *