ราชมงคลพระนครเจรจาความร่วมมือด้านวัฒนธรรม

S__19922964

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นมัสการพระกิตติญาณวิเทศ  เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป  ณ  มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  ในการฝึกอบรมวิชาชีพด้านอาหารไทย การแกะสลักผักผลไม้  เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2559

S__19922965

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *