รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) http://hrm.offpre.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *