ประกาศ เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศ เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 4-18 พฤษภาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) http://hrm.offpre.rmutp.ac.th

ประกาศเลือกตั้ง กรรมการกองทุน

ใบสมัคร กรรมการกองทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *