คัดสรรค์โอทอป ระดับประเทศ

S__73269256

คณะอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเป็นกรรมการคัดสรรสุดยอดโอทอประดับประเทศ โดยนำความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปไทย ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ระหว่างวันที่ 17-26 พฤษภาคม 2559

S__73269257

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *