คหกรรมฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฏเชียงราย

ราชภัฎเชียงราย ดูงาน_4005
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทาง ด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวมถึงการบริหารจัดการของคณะเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพจนเป็นที่รู้จักมายาวนานกว่า 78 ปี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *