กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

Untitled-3-p-768x306

เครือข่ายการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ  นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558  ดร.ฉันทนา ปาปัดถา นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558  และ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

DSC_0007 DSC_0245 DSC_0259 DSC_0266 DSC_0267 DSC_0273 DSC_0337 DSC_0276 DSC_0284DSC_0024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *