กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

DSC_9280

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

S__52396036DSC_9285DSC_9268

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *