ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีไทย

DSC_5958

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานจัดงาน ราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น ภายในงานมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย หวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

DSC_6610DSC_6596 DSC_5875DSC_6004DSC_6024DSC_6026DSC_6035DSC_6036DSC_6039DSC_6052DSC_6074DSC_5989DSC_6694DSC_5937DSC_6581DSC_6110DSC_6118DSC_6119

 

  • ผลการประกวดกุลบุตร-กุลธิดา
    DSC_6874
  • กุลบุตร

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอักษณา วิทยนันท์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

– รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศราวุฒิ สุขศรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

– รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุปรีชา ประภากรภัช คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

– กุลบุตรแต่งกายงาม ได้แก่ นายวิษณุพงศ์ รัตนะ เพชรราชมงคล

  • กุลธิดา

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกรกช พูนผล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

– รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปริชญา สายสวาสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ

– กุลธิดาแต่งกายงาม ได้แก่ นางสาวปริชญา สายสวาสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *