ราชมงคลพระนครร่วมแสดงความยินดี

สมบูรณ์1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และนายสายชล พุทธา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ซึ่งเข้ารับรางรับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมครุฑทองคำในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

82077 S__59686916S__5968691882058126

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *