คหกรรมฯ นำงานแกะสลัก โชว์เวียดนาม

แกะสลัก โชว์เวียดนาม_3630

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคร.) ณ กรุงฮานอย ตามคำเชิญของคุณพรพิมล เพชรกูล อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) ให้ดำเนินการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Mini Thailand Week ระหว่าง 31 มีนาคม-3 เมษายน 2559 ณ เมืองไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน สาธิต จัดแสดง

แกะสลัก โชว์เวียดนาม_4997 แกะสลัก โชว์เวียดนาม_3088 แกะสลัก โชว์เวียดนาม_5132แกะสลัก โชว์เวียดนาม_3802แกะสลัก โชว์เวียดนาม_7418

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *