ราชมงคลพระนครหนุนนโยบายรัฐ สร้างผู้ประกอบการ SME ฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) จัดกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (start-up)ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดการอบรมการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ เชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้รับแนวคิด เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ
ท่านที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจและยังไม่จดทะเบียนการค้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/z.app/startup/#/regis และสมัครได้ด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) หรืองานบริการวิชาการของคณะ สอบถามข้อมูลเพิ่มติมได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6098

poster02

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *