ราชมงคลพระนครร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

ทรัพย์สิ่งสินตน2

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ราชมงคลพระนคร) มอบหมายให้ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ อพ.สธ. ได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เช่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาธิตการประดิษฐ์เทียนเจลหอม และแยมเปลือกแตงโม และผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง ตำรับอาหารไทยออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานพุ่มโสนหางไก่ด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่ การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป และการประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์ไอศครีมและขนมหวาน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำเสนอผลงานการผลิตสื่อเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ตอน ศิลป์ผืนผ้า ล้านนาไท – ยวน คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอเรื่องภูมิปัญญาไทยในการนำสมุนไพรมาใช้ตามวิถีไทย แนวคิดของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเรื่องแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร: กรณีศึกษา เรือนหมอพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำเสนอเรื่องการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัยจากอัตลักษณ์การเข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สปา จากกากพืชเศรษฐกิจไทย เรื่องการศึกษาและออกแบบผนังสองชั้นจากวัสดุธรรมชาติ (ไม้ไผ่) เรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเป๋าใบลานเพื่อพัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้านทับลาน จ.ปราจีนบุรี และเรื่องการศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอไทยพวน เพื่อพัฒนาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน แนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นำเสนอเรื่องการบูรณาการงานวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ภาคกลาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวา สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ อาทิ ไวน์กล้วย ไวน์แตงโม ไวน์แอปเปิล ผลงานวิจัยเรื่องเรื่องการบ่งชี้คุณภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งด้วยเครื่องมือการนำไฟฟ้าต้นแบบชนิดพกพา

กองศิลปวัฒนธรรมนำเสนอผลงานในโครงการมทร.พระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในส่วนของการออกแบบและตกแต่งบูธของมหาวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำเนินการติดตั้งและตกแต่งภายใน

ทั้งนี้ ในวันพิธีเปิด มีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจชมนิทรรศการและการสาธิตต่างๆ ภายในบูธของม.ราชมงคลพระนครเป็นจำนวนมาก โดยการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” เปิดให้ผู้เข้าสนใจเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทรัพย์สิ่งสินตน1ทรัพย์สิ่งสินตน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *