ราชมงคลพระนคร ดึงนักธุรกิจ ปั้นผู้ประกอบการใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่า วิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคล และผู้ประกอบธุรกิจ รศ.สุภัทรา กล่าวว่า หลังจากมหาวิทยาลัยฯได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (start-up) ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือกลุ่มที่เริ่มดำเนินธุรกิจ จำนวน 10,000 ราย ภายในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโต

“มหาวิทยาลัยฯได้แบ่งการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ออกเป็น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 2 การเขียนแผนธุรกิจ ระยะที่ 3 พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ และระยะที่ 4 การสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุน สิทธิประโยชน์ กิจกรรมช่องทางการตลาด โดยแต่ละรุ่นจะเชิญนักธุรกิจมืออาชีพจากองค์กรเอกชนมาให้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจัดอบรมรอบที่1 ได้เชิญคุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีที เอเชีย โรโปติก จำกัด คุณมนัส สุขในมณี ประธานบริหาร บริษัท การขายออนไลน์ตลาดดอทคอม คุณสมชาย รุจิโกไศย ผู้เชี่ยวชาญ สถานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจตามกระแสเปลี่ยนแปลงโลกการตลาดออนไลน์ การบริหารจัดการธุรกิจเบื้องต้น การสร้างโมเดลธุรกิจ เป็นต้น”รศ.สุภัทรากล่าว

นายเทียมอาทิตย์ ฉายศิลศร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมและเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจ ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hidroponics) กล่าวว่า “เริ่มทำธุรกิจนี้ตั้งแต่ชั้นปีที่1 ในระยะแรกเป็นการส่งขายในชุมชนและมีผลการตอบรับเป็นอย่างดี ผสมกับเป็นยุคที่คนในสังคมหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องอาหารจึงทำให้การผลิตจึงขยายเพิ่มขึ้น ส่วนตัวจึงต้องการความรู้ทางด้านธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาสินค้า สร้างแบนด์และขยายตลาดในอนาคตในเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเข้าร่วมฟังอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่องทางการขาย การวิเคราะห์ธุรกิจในปัจจุบัน ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสินค้าอีกด้วย”

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจโครงการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร www.svw.rmutp.ac.th โทร. 02 665 3777

DSC_5323 DSC_5334 DSC_5363 DSC_5369 DSC_5377 DSC_5381 DSC_5397 DSC_5399 DSC_5402 DSC_5459 DSC_5464 DSC_5468 DSC_5473 DSC_5506 DSC_5512 DSC_5524 DSC_5530 DSC_5547 DSC_5554 DSC_5558 DSC_5563 DSC_5568 DSC_5577DSC_5586DSC_5587DSC_5588DSC_5620DSC_5625DSC_5626DSC_5631DSC_5643DSC_5658DSC_5663DSC_5679DSC_5682DSC_5688DSC_5691DSC_5696DSC_5702

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *