ราชมงคลพระนคร เตรียมแจกทุนการศึกษาให้นักศึกษากิจกรรมดีเด่น ขาคแคลนทุนทรัพย์ ประพฤติดี ประจำปี 2558-2559

ทุน1 ทุน2

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 9 คณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาและทีมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาและหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปี และได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษากรณีที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีเหตุฉุกเฉิน และสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร ซึ่งการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นวัตถุประสงค์หลักที่มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่คล่องตัว เป็นระบบมากขึ้นจึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งมีกำหนดแจกทุนให้กับนักศึกษาในพิธีไหว้ครูเป็นลำดับต่อไป

สำหรับ วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน นักศึกษาที่เข้ารับการพิจารณา จะต้องเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับความเดือดร้อน หรือครอบครัวเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อัคคีภัย เป็นต้น และนักศึกษาต้องมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการสัมภาษณ์และทำการขึ้นบัญชีเรียงลำดับจากคะแนนการสัมภาษณ์

ในการนี้ มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาจากทั้ง 9 คณะในสังกัดของมหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจำนวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 11 คน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 7 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 คน คณะบริหารธุรกิจ 11 คน คณะศิลปศาสตร์ 12 คน องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา 6 คน รวมมีนักศึกษาที่เข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 95 คน

“นักศึกษาที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องการได้รับทุนการศึกษา มีเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญและประสงค์ที่จะเป็นสะพานบุญ บริจาคทุนการศึกษา สามารถติดต่อมาได้ที่ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร.
02 665 3777 ต่อ 6051-6053” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *