ราชมงคลพระนครหนุนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

IMG_3031

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง หนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ รวมถึงศึกษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและการศึกษาเพื่อให้รู้จักความพอประมาณ รู้จักการใช้เหตุผลและสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง พร้อมรับใช้สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ.สุโขทัย

IMG_2958 IMG_2987 IMG_3013 IMG_3016 IMG_3024 IMG_3107 IMG_3180 IMG_3206 IMG_3449 IMG_3457 IMG_3467 IMG_3486 IMG_3665
IMG_3672
IMG_3697 IMG_3730 IMG_3779 IMG_3899

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *