รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

กองสื่อสารองค์กร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) http://recruit.rmutp.ac.th/?p=1041

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *