นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำเสนอผลงานสื่ออินโฟกราฟิก


image

นางสาวหทัยยุทธ เนตรสอดกิจ และ นางสาวปวรรัตน์ วัชรวิสุทธิ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำเสนอผลงานสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในงานสัมมนาวิชาการ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559

imageimageDSC_0028DSC_0064DSC_0081DSC_0104

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *