นศ.คหกรรมจับมือนศ.บริหารธุรกิจ คว้าแชมป์จากแผนธุรกิจ “เปิดร้านขายดอกไม้” จากการประกวดการวางแผนธุรกิจ

ประกวดแผนธุรกิจ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในการประกวดเขียนแผนธุรกิจ จัดโดยชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)

วัตถุประสงค์สำคัญในจัดการแข่งขันในครั้งนี้ คือ การวางรากฐานพื้นความรู้ในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการเขียนแผนธุรกิจ ให้มีความสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบไปด้วย การจัดทำรูปเล่มแผนธุรกิจ การจัดทำแผนการตลาด การจัดทำแผนการผลิต การจัดทำแผนการจัดการ การจัดทำแผนการเงิน หลักบรรษัทภิบาลและนวัตกรรม การวางแผนความเสี่ยง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ การประกวดแผนธุรกิจนี้ ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแผนธุรกิจใดๆ ต้องเขียนธุรกิจใหม่ๆ หรือดีกว่าของเดิม มีมูลค่าของแผนธุรกิจจะต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท และการนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับทีมที่เข้ารอบจะต้องไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถามของคณะกรรมการ 5 นาที

ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตัดสินการประกวดเขียนแผนธุรกิจดังกล่าว 3 ท่าน ได้แก่ นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายชาญ เดชอัศวนง อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการฯ และนายสุรเดช วงศ์แดง ประธานชมรมผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดครั้งนี้จากทั้ง 9 คณะ จำนวน 20 ทีม และเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 ทีม

  • รางวัลชนะเลิศ คือทีม แผนธุรกิจร้านดอกไม้ Pangpong Flower ประกอบด้วย นางสาวกนกกร แสงสินทรัพย์ นายพงศ์รุจ กรรเจียก นายศรายุธ คำมา ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 2,500 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือทีม แผนธุรกิจร้าน The White Queen ประเภทเครื่องสำอางค์ ประกอบด้วย นางสาวมุฑิตา จันทร์พิทักษ์ นางสาวดาวเรือง สุขสุศรี นางสาวลลิต สุทธิเสน นางสาวณิชาภัช ใจเด็จ นายณัฐวุฒิ เสือแก้ว ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือทีม แผนธุรกิจ M.O.Skin Care ประกอบด้วย นางสาวสุภัฏชกุน โลกนิมิตร์ นางสาวพัชริดา ไตรสร นางสาววีณา คงอยู่ นางสาวจิติวรรณ จุ๊ยเจริญ นางสาวอิสริยา รสหวาน ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท

สำหรับ นักศึกษารหัส 57 และ 58 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง และผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 6 ชั่วโมง

ที่มา : ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *