ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรีเรื่อง ก่อ l สร้าง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 55 ห้อง 1 จัดสัมมนาโดยได้รับเกียรติจาก คุณภูพิงค์ พังสอาด (พิง ลำพระเพลิง) มาเป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย (4201) อาคาร 4 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปรีดียา เถื่อนลอย 089-178-1697

7b596e47-96d5-4fcf-8a25-761f8c7bf256

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *