ราชมงคล ชวนส่งผลงานวิจัย

Head_Web 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ในหัวข้อของงานระดับชาติ “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” และระดับนานาชาติ “Creative Technology for All” ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัย ส่งบทความเข้าร่วมในงานดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 2665 3777 ต่อ 6097 , 08 1403 6590 หรือ http://rmutcon2016.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *