กองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร จัดอบรมด้านการสื่อสาร

image

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบุคลากรด้านการสื่อสารองค์กร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นผู้บรรยาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2559 ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

บรรยากาศการอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2559

การอบรมในช่วงเช้าเรื่อง “บทบาทของนักสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล” ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก คุณปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ทางด่วนยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และในช่วงบ่ายเป็นการอบรมเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” โดย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

image

imageimageDSC_4684

DSC_4699

DSC_4688DSC_4693DSC_4703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการอบรมในวันที่ 23 มีนาคม 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มุมมองสื่อมวลชน : การจับประเด็นให้เป็นข่าว” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก  คุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร บรรณาธิการข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และคุณพลพิบูลย์ เพ็งแจ่ม บรรณาธิการข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพกับนักสื่อสารองค์กร” โดย อ.สรัณยา มังคละคุปต์

DSC_4718DSC_4751DSC_4784DSC_4789DSC_4815DSC_4869DSC_4888DSC_4892DSC_4953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการอบรมในวันที่ 24 มีนาคม 2559

DSC_4994 DSC_5004 DSC_5005 DSC_5006 DSC_5021 DSC_5028 DSC_5031 DSC_5034 DSC_5048 DSC_5065 DSC_5069 DSC_5070 DSC_5112 DSC_5147 DSC_5158 DSC_5163 DSC_5170 DSC_5182 DSC_5188 DSC_5190 DSC_5192 DSC_5196 DSC_5198 DSC_5200 DSC_5215 DSC_5219 DSC_5231 DSC_5279 DSC_5281 DSC_5283 DSC_5290 DSC_5291 DSC_5293 DSC_5312DSC_5126

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *