ปิดฉากราชมงคลเกมส์…ทัพนักกีฬา “พระนคร” คว้าชัยชนะ 14 ทอง 9 เงิน 4 ทองแดง ใน”สุวรรณภูมิเกมส์” กีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

ปิดฉากราชมงคลเกมส์…ทัพนักกีฬา “พระนคร” คว้าชัยชนะ 14 ทอง 9 เงิน 4 ทองแดง…ในกีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” หลังเบียดเหรียญทองเท่ากับ มทร.อีสาน ชิงดำที่เหรียญเงิน รั้งตำแหน่ง “รองแชมป์ อันดับ 2”
 
สำเร็จลงไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ผลงานของทัพนักกีฬา ม.ราชมงคลพระนคร สรุปผลการแข่งขันฯ โดยได้รับ 14 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง จัดเป็นลำดับที่ 3 รองจากลำดับที่ 2 มทร.อีสาน และ ลำดับที่ 1 มทร.สุวรรณภูมิ โดยมีรายละเอียดเหรียญที่ มทร.พระนคร ได้รับดังต่อไปนี้
 
“14 เหรียญทอง” ประกอบไปด้วย
-แบตมินตัน 6 เหรียญทอง โดยเป็นนักกีฬาจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
-ฟุตซอลชาย 1 เหรียญทอง โดยเป็นนักกีฬาจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์
-ว่ายน้ำ 1 เหรียญทอง โดยเป็นนักกีฬาจากคณะบริหารธุรกิจ
-เปตอง 1 เหรียญทอง โดยเป็นนักกีฬาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
-เซปักตระกร้อชาย 1 เหรียญทอง โดยเป็นนักกีฬาจาก คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
-ตระกร้อลอดห่วง 1 เหรียญทอง โดยเป็นนักกีฬาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์
-เทเบิลเทนนิส 2 เหรียญทอง โดยเป็นนักกีฬาจาก คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 
“9 เหรียญเงิน” ประกอบไปด้วย
-เปตอง 4 เหรียญเงิน โดยเป็นนักกีฬาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
-เทเบิลเทนนิส 1 เหรียญเงิน โดยเป็นนักกีฬาจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
-แบดมินตัน 1 เหรียญเงิน โดยเป็นนักกีฬาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะบริหารธุรกิจ
-ว่ายน้ำ 2 เหรียญเงิน โดยเป็นนักกีฬาจากคณะบริหารธุรกิจ
-เซปักตะกร้อ 1 เหรียญเงิน โดยเป็นนักกีฬาจากคณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจ
 
“4 เหรียญทองแดง” ประกอบไปด้วย
-แบดมินตัน 2 เหรียญทองแดง โดยเป็นนักกีฬาจาก คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
-เปตอง 1 เหรียญทองแดง โดยเป็นนักกีฬาจากคณะบริหารธุรกิจ
-บาสชาย 1 เหรียญทองแดง โดยเป็นนักกีฬาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
 
“ขอขอบคุณ ทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ทัพนักกีฬาทุกประเภท ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ “ทีมพระนคร” ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ดิฉันในนามมหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศเจตนารมณ์ ในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา เพื่อการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย รักสามัคคี และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม สมดังคำสำคัญที่ว่า กีฬาคือยาวิเศษ!” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร กล่าว
 
อนึ่ง สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาและคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ของ ม.ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2559 โดยท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มีมติ อนุมัติประกาศเรื่อง โควตานักกีฬา และทุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปี 2559 และประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงด้านการแข่งขันกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 โดยมีสาระสำคัญสรุปพอสังเขป ดังนี้
 
1.ประกาศให้ทุน&โควตานักกีฬา ประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 30 ทุน
2.มีทุนประเภท เรียนฟรี 100% , ทุน 50 % และ โควตานักกีฬา เข้าศึกษาต่อ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
3.ทุนนักกีฬาเรียนฟรี (เฉพาะค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน) ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 4 ปี และระดับปริญญาโท ไม่เกิน 2 ปี
4.ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
สำหรับ ผู้สนใจสมัครโควตา และ/หรือ ขอรับทุนนักกีฬา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร โทร.02 665 3777 ต่อ 6051,6053 หรือ ID Line : yutthapoom.s5335
 
ทั้งนี้ สำหรับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จะได้รับทุนเรียนฟรี คือเหรียญทอง 3 ปี เหรียญเงิน 2 ปี และเหรียญทองแดง 1 ปี ส่วนผู้ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย จะได้รับทุนเรียนฟรี คือ เหรียญทอง 1 ปี เหรียญเงินและเหรียญทองแดง 1 ภาคการศึกษา (เฉพาะค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน เท่านั้น)
 
“ผลการแข่งขัน คือ ผลจากความเพียร ความขยันหมั่นฝึกซ้อม จนเกิดความชำนาญ เป็นทักษะฝีมือจากการสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งต่อตนเอง และต่อมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม เหนือกว่าชัยชนะและความพ่ายแพ้ คือประสบการณ์ที่ดีนอกชั้นเรียน ไมตรีจิตและมิตรภาพที่ได้รับ จากกิจกรรมการจัดการแข่งขันและคำว่า “กีฬา”
 
ข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *