โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2 ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (มทร.+2) จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการเสวนาวิชาการเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มี ประสบการณ์ จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” และของนักศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 กลุ่มประกอบด้วย

 • การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
 • การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC
 • การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
 • การประกันคุณภาพการศึกษา : บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
 • การพัฒนานักศึกษา : P-D-C-A หัวใจสำคัญกับการประกันคุณภาพและกิจกรรมโครงการนักศึกษา
  ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของอาจารย์/บุคลากรและนักศึกษา

DSC_0175

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ จำนวน 7 CoP ได้แก่

 • CoP ที่ 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 • CoP ที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

DSC02152

 

 • CoP ที่ 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 • CoP ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC

DSC_0377

 

 • CoP ที่ 5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร

2DSC06350DSC06353

 

 • CoP ที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

142

 

 • CoP ที่ 7 การพัฒนานักศึกษา : P-D-C-A หัวใจสำคัญกับการประกันคุณภาพและกิจกรรม

134

 

การดำเนินโครงการได้รับความสนใจจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความสำเร็จ เป็นการพัฒนาความรู้ของอาจารย์/บุคลากร และนักศึกษาระหว่างเครือข่าย อีกทั้งเสริมสร้างความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

DSC_0493DSC_0495

DSC_0499

 

DSC_0503DSC_0507DSC_0512

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *