โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ระยะที่ 2

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง” ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านหนองบาง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี) ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยเป็นการจัดโครงการบูรณาการร่วมกัน 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่มชาวบ้าน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่ในการสร้างธุรกิจก่อให้เกิดรายได้ เพื่อพัฒนาชุมชมและสังคมอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้พากลุ่มชาวบ้านหมู่บ้านหนองบางเข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการระบบบัญชีโฮมสเตย์ ณ บ้านถ้ำเสือ อ.แก่นกระจาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจและ อ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมปรึกษาหารือกับ นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในระดับอำเภอ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โดยอาจารย์จากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การหาแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและธุรกิจโฮมสเตย์ โดยอาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การหาข้อมูลสร้างแนวทางการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อชุมชม โดยอาจารย์พรคิด อั้นขาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานในชุมชนของหมู่บ้านปิล๊อค

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีเปิด “โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง” ระยะที่ 2 โดยนายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองผาภูมิ การบรรยายสรุปผลการศึกษาดูงานระบบการจัดการโฮมสเตย์โดยอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ การบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องการวางระบบบัญชีโฮมสเตย์และการคิดต้นทุนการให้บริการโฮมสเตย์ การทำลูกประคบสมุนไพร การทำชา “ดาวินดา” บรรจุถุง และการสอนความรู้เรื่องการตรวจธาตุเจ้าเรือนและทำน้ำสมุนไพรตามธาตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *