ราชมงคลพระนคร เชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

Poster

           รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอนในทักษะวิชาชีพด้านบริการการท่องเที่ยว ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาในสาขาวิชานี้ต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ จึงจัดโครงการ “การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาในทางปฏิบัติให้มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาพร้อมแข่งขันในโลกอาชีพและเกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาสามารถนำการเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

           รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยแบ่งเป็นประเภทเดี่ยวไม่เกิน 2 คน และประเภททีมไม่เกินมหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2559 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจารย์ญาณาธร เธียรถาวร โทร. 08-5887-8385

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *