ราชมงคลพระนคร รุกหนัก! ผลักดันโครงการสร้างสรรค์ ปั้นคนรุ่นใหม่…ใส่ใจรักด้วยภักดีเป็นรุ่นที่ 2

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบนโยบาย “ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งสร้างเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยเฉพาะกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ หวังผลให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่…ใส่ใจรักด้วยความจงรักภักดี” ผ่านการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยได้มอบให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยชมรมวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ขององค์การนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

กิจกรรมดังกล่าว เริ่มจากพิธีเปิดในอาคาร 2 ห้องประชุมพระคุณพ่อ โดยมี คุณสำเภาว์ งามเชย ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ฯให้การต้อนรับ และคณะผู้บริหารประกอบด้วย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย นายกองค์การนักศึกษา พร้อมคณะนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานภูมิปัญญา ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาความรู้จากสื่อประสมที่เป็นนวตกรรมอันหลากหลาย ประกอบการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอาคารต่างๆ ดังนี้

“มหัศจรรย์พันธุกรรมพืช” ที่อาคาร 3 มี 4 ห้อง ได้แก่

ห้องที่ 1 แรงบันดาลใจเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ (Her royal highness: From inspiration to conservation
ห้องที่ 2 พันธุกรรมมีชีวิต (Genetics is life)
ห้องที่ 3 พันธุกรรมตามนิเวศ (Ecological Genetics)
ห้องที่ 4 อนุรักษ์พันธุกรรม…ทำได้ (Genetic preservation, You can!)

“ป่าดงพงไพร” ในอาคาร 4 มี 4 ห้อง ได้แก่

ห้องที่ 1 สมดุลแห่งชีวิต สมดุลแห่งธรรมชาติ (Balance of life, Balance of nature
ห้องที่ 2 เสียงแห่งธรรมชาติ ป่ากลางวัน ป่ากลางคืน (Sound of nature: Forest by day/Forest by night)
ห้องที่ 3 น้อมนำพระราชดำรัส เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Hearkening to royal advice on nature and environment)
ห้องที่ 4 คืนกลับสู่วิถีธรรมชาติ (Returning to the ways of nature)

“เย็นศิระ…เพราะพระบารมี” ที่อาคาร 5 …อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 เป็นโซนจัดนิทรรศการ ประกอบไปด้วย 5 โซน คือ
1. เรื่องของพ่อในบ้านเรา (The story of father in our house)
2. กษัตริย์ เกษตร (The great agricultural king)
3. หัวใจใฝ่เกษตร (Agri-playground)
4. วิถีเกษตรของพ่อ (Royal inistiative projects) และ
5. น้ำคือชีวิต ( Water is life)

ชั้นที่ 2 เป็นโซนจัดนิทรรศการที่ประกอบด้วย
1. เส้นทางเกษตรโลก (The way of world agriculture)
2. เส้นทางเกษตรไทย (The way og Thai agriculture)
3. อู่ข้าวอู่น้ำของไทย (Thai natural food larder)
4. ตลาดเก่า ( Old local marketplaces)
5. เกษตรถิ่นไทย (Agriculture on Thai Territory)

อนึ่ง เมื่อนักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรกันเรียบร้อยแล้ว ในเวลา 14:40 น. นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อสรุปกิจกรรมทั้งหมด และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมออกมาถ่ายทอดนำเสนอผลจากการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ และประเด็นสร้างสรรค์ที่จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ในเรื่องดังกล่าวนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวเสริมว่า “มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านสู่นักศึกษาทั้ง 9 คณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 แล้วโดยชมรมวิชาการ สังกัดองค์การนักศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้กับนักศึกษา เพื่อต่อยอดและถ่ายทอดความรัก ความหวงแหนและเล็งเห็นประโยชน์ของผืนป่า สัตว์ป่า ตลอดจนภาวะสมดุลของธรรมชาติทุกชนิด สมดังพระราชปณิธานที่ทรงตรัสถึงเรื่อง “การให้เพื่อส่วนรวม” ที่น่าประทับใจว่า…
“…คนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว หากเป็นการให้เพื่อตัวเอง สามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยอยู่ได้…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

ที่มา : ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / ที่ปรึกษาชมรมวิชาการ ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *