ราชมงคลพระนคร ดึงนักศึกษา เปิดโลกการเรียนรู้วิธีพอเพียง

12633234_936887349700576_111478792_o

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เปิดโลกการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รุ่น 1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ในพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยในด้านการเกษตร และเห็นความสำคัญของโครงการในพระราชดำริฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *