ราชมงคลพระนครเสนอสร้างชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่21

S__47382534--

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ที่ 2 จากขวา) และดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มทร.ล้านนา (ที่ 3 จากขวา) พร้อมอาจารย์ เยี่ยมชมนิทรรศการหนึ่งในโครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “ชุมมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่21” เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *