ราชมงคลพระครจับมือหนองคาย สร้างอาชีพแก่ชุมชน

IMG_9857

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP)  กลุ่มเกษตรกร สู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยจัดกิจกรรม “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อสร้างอาชีพและเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย

IMG_9871IMG_9851IMG_9885IMG_9894IMG_9829IMG_9774IMG_9926IMG_9823IMG_9750IMG_9797

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *