รัฐบาลเตรียมจับมือ มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านศิลปะการแสดง จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 “การแสดงละคร Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล มีสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านศิลปะการแสดง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงละคร Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี โดยจะมีการบันทึกกิจกรรมดังกล่าว ลงในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ในการนี้ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหน้าที่เลขานุการในการจัดงานดังกล่าวด้วย

อนึ่ง งานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัย ซึ่งมีศักยภาพและมีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องศิลปะการแสดงมาร่วมจัดการแสดงละคร Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี รวมทั้งให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางการแสดงเพื่อสะท้อนภาพพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตั้งมั่นพัฒนาเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปี แล้วนำมาสื่อสารให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่าน

ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love”

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5625

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *