คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น ในงาน FASHION TOGETHER#5

S__50372613

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นของนักศึกษา 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงาน FASHION TOGETHER#5 ณ VENUE BACC Multi Function room ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *